Algemene voorwaarden

1 Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - opdrachtnemer: Praktijk Bellis, hierna te noemen, Bellis; - opdrachtgever: de wederpartij van Bellis. - overeenkomst: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door Bellis, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2 Verantwoordelijkheid m.b.t .het ontvangen van informatie
1. Onder alle omstandigheden bent u zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u met de ontvangen informatie omgaat.
2. Bellis is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten positief dan wel negatief voortvloeiend uit de keuzes en acties die gemaakt of gedaan worden door u als cliënt, noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van een coaching gesprek of workshop.

3 Geheimhouding
1. Bellis en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Alle schriftelijke en mondelinge duidingen aan de hand van intuïtieve wastekeningen zijn bedoeld voor uw eigen privé gebruik en deze mogen nimmer in het openbaar worden gebruikt, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeen is gekomen met Bellis.
3. Op verzoek gemaakte geluidsopnames zijn uitsluitend bedoeld voor privé gebruik en mogen nimmer in het openbaar worden gebruikt.

4 Annulering afspraken coachgesprekken
Indien een coachgesprek door omstandigheden niet door kan gaan, dient dit minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden aan Bellis. Zo niet, dan worden de kosten voor een gesprek van de geplande tijdsduur in rekening gebracht.

5 Annulering overige activiteiten
Indien een workshop/teambuilding door omstandigheden niet door kan gaan hanteert Bellis de volgende regel: Tot 4 weken voor de afgesproken datum kan kosteloos worden geannuleerd. Vindt de annulering plaats in de periode van 4 tot 2 weken voor de afgesproken datum dan is Bellis genoodzaakt 50% van het totaal geoffreerde bedrag in rekening te brengen. Annulering in de periode van 1 week voor de afgesproken datum wordt geheel in rekening gebracht.

6. Prijsopgaven en aanbiedingen
1. Alle prijsopgaven en aanbiedingen opgesteld door Bellis zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
2. De prijzen die vermeld staan in prijsopgaven en aanbiedingen zijn inclusief BTW tenzij anders is aangegeven.
3. Eventuele reiskosten gemaakt door Bellis worden apart in rekening gebracht.

7. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Bellis aan te wijzen bank- of girorekening.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8. Intellectueel eigendom
1. Alle door Bellis verstrekte stukken zoals opdrachten, oefeningen, rapportages etc., zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever zelf. Ze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Bellis worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
2. Bellis heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

9. Aansprakelijkheid
1.Bellis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bellis is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Bellis is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
3. Onder directe schade wordt bijvoorbeeld verstaan: een vlek in kleding veroorzaakt  door gesmolten bijenwas - redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade.

10. Uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Praktijk Bellis
Intuïtief Coachen met Encaustic
© 2016